"Pomůžu ti, aby sis pomohl sám…"


Kineziologie One-Brain

Jak funguje mozek

Název metody Kineziologie One-Brain - jednotný mozek je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy jeho pravá a levá hemisféra dokonale a vyváženě spolupracují. Ve stresových situacích, jež nás provázejí od prenatálního vývoje, při porodu, v dětství i dospělosti, může být odpojeno více než 75% mozku, tj. levý přední mozek a téměř celá pravá hemisféra.

V naší levé hemisféře existuje oblast, zodpovědná za "přežití" (Společná integrační plocha - SIP). Levá mozková hemisféra zajišťuje řízení, ovládání. Je nositelkou mužské složky našeho já. Pravá mozková hemisféra vidí obraz jako celek, je schopna tvořit, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho já.

Z negativních prožitků vznikají neurologické blokády. Takto vzniklé blokády nám nadále umožňují reagovat pouze na základě starých zkušeností, nikoli však logicky myslet a jednat. Zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, bezvýchodnosti, nejsme schopni jednat tvořivě - logicky, hledat nová řešení situace, tzv. "být nad věcí". Opakujeme přitom stále stejné destruktivní a neproduktivní reakce. Pod stresem můžeme opakovat vzorce chování, které známe z rodiny, nebo tyto vzorce pramení z našich zkušeností. Chováme se určitým způsobem, přestože víme, že je toto chování pro nás destruktivní, ale ve stresu si neumíme pomoci. V krajním případě můžeme dospět až do tzv. nutkavého chování.

Co lze metodou Kineziologie One-Brain řešit

Kineziologie One-Brain pomáhá uvolnit stres z jakéhokoliv tématu, proto je vhodná zejména tam, kde máme právě onen pocit, že si neumíme pomoci, že si nevíme rady a opakují se nám v životě stále dokola tytéž situace. Jinými slovy jsou to témata: 

* stres, deprese, tréma * mezilidské vztahy a komunikace * sebedůvěra * strach * problémy sexuálního charakteru * alergie * fóbie * závislosti...

U vzniku metody Kineziologie One-Brain stála snaha o řešení pomocí kineziologických korekcí problémů dětí s dyslexií a dalšími poruchami učení. Proto se tato metoda osvědčuje při * poruchách učení, dyslexii, dysgrafie, ... * poruchách řeči * problémech výchovy 

Žádná metoda, tedy ani One Brain není samospasitelná, ale pomáhá každému, kdo opravdu chce ve svém životě něco změnit, aby tak učinil. Také zde platí motto:

„Pomůžu ti, aby sis pomohl sám“

Komu Kineziologie One-Brain nemůže pomoci

One Brain vychází z premisy, že každý člověk má MOŽNOST VOLBY. Najdou se i takoví klienti, kteří hledají jen další metodu, aby pak mohli říci, že již zkoušeli všechno a bezvýsledně. Chrání si svou bolest, protože jejich systém přesvědčení jim neumožňuje zvolit jinou cestu než cestu utrpení. I to je naše právo - právo zvolit si život takový, jaký jen chceme mít, ať už to pro nás znamená cokoliv.


Jak KINEZIOLOGIE One Brain pomáhá

Stres

Stres prožíváme vždy, když se okolní dění kolem nás neslučuje s tím, jak vnímáme realitu a jak si představujeme, že by měla vypadat. Tudíž velmi často. Ať už jsou to situace způsobené mezilidskými vztahy, neúspěchem v práci, nebo třeba úmrtím blízkých. Stresu se nevyhne nikdo, ani malé děti.

Každá stresová událost se ukládá do paměti, a to jak na úrovni duševní, tak také na úrovni tělesné. Kineziologie vychází z faktu, že každý problém lze spojit s původcem tohoto problému - se stresem, tedy i s konkrétní událostí v minulosti, kterou jsme již zasunuli do podvědomí. Takzvaná buněčná paměť lidského těla zaznamenává všechny informace o každém prožitku a o jeho energetickém (emocionálním) působení na nás. Náš mozek funguje jako obrovský počítač s ohromnou kapacitou, který zaznamenává vše od našeho početí do současnosti. Všechny naše úspěchy i neúspěchy. Vše, z čeho jsme měli radost i vše z čeho jsme měli strach a co jsme prožívali jako nežádoucí omezení v našem životě. Silný emocionální zážitek působí na energetické proudění na úrovni tzv. meridiánů a následně pak i na příslušné části těla. Jakýkoliv emocionální zážitek sebou nese informaci pro naše tělo. Tato informace nás může posilovat nebo oslabovat v závislosti na tom, jak daný zážitek vnímáme. Jsme-li dlouhodobě ve stresu v souvislosti s určitým tématem, důsledkem pak mohou být duševní a/nebo i fyzické obtíže.

Odblokování stresu

Systém přesvědčení je souborem všeho co si myslíme o sobě, o světě, o druhých lidech, o tom, jaká zde fungují pravidla, co bychom měli a neměli a podobně. Systém přesvědčení je naučený. Učíme se jej od malička - jsem holčička/chlapeček, holčičky/chlapečci dělají/nedělají to a ono... a podobně. Jistě to znáte z vlastní zkušenosti. Do této oblasti spadá prakticky vše, co považujeme za tzv. "normální". Spadají sem však i ta přesvědčení, která jsme získali pomocí zkušeností: "tohle nedokážu", "tohle je pro mě hračka"... Systémy přesvědčení mají takovou sílu, že o nich často ani nepřemýšlíme a považujeme je za samozřejmé. Naše systémy přesvědčení řídí vědomí, jsou založeny na představě, že musíme být dokonalí a mít dokonalé výsledky. To čemu chceme věřit, nemusí být to, čemu ve skutečnosti věříme. Na vědomé úrovni můžu být například přesvědčená, že "jsem dobrá matka". Pokud mám však v podvědomí uloženo "už mí rodiče věděli, že za nestojím za nic, a proto mě má matka nechtěla, já musím svůj život obětovat dětem, abych jim to nějak vynahradila...", jaká asi bude kvalita mého života, jak si mě budou asi děti vážit a co mi asi budou dávat najevo?

Kineziologický svalový test  je způsob, který nám umožní obejít vědomý systém přesvědčení bránící nám jiným způsobem uchopit situaci. Systém přesvědčení totiž nenabízí pravdivou, ale naučenou odpověď. Pravdivé odpovědi se nacházejí hluboko v našem podvědomí, o kterém toho mnoho hovoří naše tělo. Tělo neumí lhát, vždy zobrazuje pravdu.

Kineziologický svalový test umožňuje jemně a přesně komunikovat s naším mozkem a dobrat se pravdivé odpovědi. Umožňuje najít potřebné informace pomocí našeho těla. Mozek koordinuje činnost svalů. Svaly jsou propojeny s naším nervovým systémem a tak víme, že například po sdělení špatné zprávy svaly reagují tím, že ochabnou. Možná znáte ten pocit podlomených kolenou nebo ochabnutí, když se člověk dozví nečekanou nepříznivou zprávu. Můžeme tedy určité svaly použít jako indikátor centrálního nervového systému a zadat našemu biologickému počítači - mozku - vyhledávání stresové situace. Testování se provádí většinou na svalech paží, ovšem Kineziologie One-Brain používá také jiné svaly nebo celé soustavy svalů. Metodou Kineziologie One Brain lze klientovi pomoci, aby dostal do vědomí tu událost, na jejímž základě podvědomě jedná nevyhovujícím způsobem.

Korekce klientovi následně pomáhá uvolnit omezující systém přesvědčení i na tělesné úrovni a umožní mu tak, aby "přepsal" informaci také na buněčné úrovni. Dostane-li se do podobné stresové situace, nová informace mu umožní nové jednání. Korekce spočívají v jednoduchých pohybech, dotecích nebo také  působení světla, které obnovují přerušený neurologický tok.

 


Jak sezení probíhá

Klient si určí téma, které jej zajímá. V případě potřeby mu s tímto mohu pomoci, protože ne vždy má člověk úplně jasno ve svém tématu, nebo má pocit, že se mu v životě hroutí tak nějak všechno a podobně. 

Prvním krokem je malé "rozcvičení" pro zharmonizování a rozproudění meridiánů. Toto cvičení provádí klient sám. Vše vždy ukazuji názorně a klient má možnost se na cokoliv zeptat.

Dalším krokem je svalový test, pomocí kterého získávám indicie k dalšímu postupu. Kineziologický svalový test se provádí jemnými dotyky na rukou.

Následuje samotný odblok, kdy vyhledáme příčinný moment, hledáme souvislosti, jak tato událost či pocit souvisí s tím, co se klientovi děje v současnosti.

Následuje korekce, která je rovněž vytestována svalovým testem. 

Po samotném odbloku je již možné, aby si klient ujasnil jaké má další možnosti a co chce změnit či uskutečnit ve svém další životě. 

Úskalí Kineziologie One Brain

Jak již bylo řečeno na jiném místě, žádná metoda není samospasitelná. Kineziologie One Brain není zázračným kouzelným proutkem, jehož mávnutím se rázem vše vyřeší. Někdy lze daný problém vyřešit při jednom sezení. Někdy je nutné vícero sezení, aby bylo možné danou oblast zcela vyčistit. Domnívám se, že to závisí nejen na tom, jak dlouho daný problém existuje, ale také na tom, do jaké míry je propletený do všech úrovní života. 

Je to velmi individuální. Věřím, že základní podmínkou k tomu, aby bylo cokoliv možné řešit je převzetí zodpovědnosti za daný problém do svých rukou. To znamená, že se opravdu rozhodnu daný problém vyřešit, že chci. Nelze tedy nikoho přimět, aby řešil své problémy pokud se pro to sám nerozhodne. Občas se stane, že přijde maminka s dítětem s myšlenkou "napravte mi to dítě". Ono dítko však nemusí nutně poci ovat problém tam, kde maminka. Stalo se mi i to, že manželka přivedla svého muže se slovy "já vím, že má problém s matkou". Pro mě je však důležité, co má zájem řešit klient, v těchto případech dítě nebo onen manžel. S oním mužem jsme tehdy řešili něco, co jej hnětlo v práci. Jakmile jsme se začali bavit o jeho aktuálním tématu, jakoby z něj něco spadlo a rázem ožil a zajímala ho spolupráce. Po odbloku se mu viditelně ulevilo.

Považuji za nejlepší řešit vždy to, co klient cítí jako své nejvíce aktuální téma, už z toho důvodu, že v takovém tématu je nahromaděno nejvíce energie, tudíž se jí také nejvíce uvolní a klient tím nejvíce získá.

Existuje také něco, co bych nazvala fenoménem bazálního životního tématu. Jde o to, že každý člověk má nějaké základní životní téma, které jej provází po celý život a které zřejmě úplně nikdy neodejde. Takové téma se projevuje tak, že je jakoby stále přítomno v našem životě, ať už se nacházíme v jakékoliv životní fázi. Pro někoho je tímto tématem třeba to, že nemůže mít děti a jak to ovlivnilo celý jeho život. Pro druhého to může být potýkání se s nemocí. Pro další to budou partnerské vztahy. Není to však tak, že pokud je něco mým bazálním tématem, tak s tím nic nenadělám, k takovému fatalismu se nepřikláním. Z vlastní zkušenosti vím, že ačkoliv se mi v životě některé věci nepodařily dosáhnout a už ani nepodaří, postupné zpracování těchto témat mne totiž osvobodilo. I když cítím tyto limity, nevnímám je jako neúspěch nebo nepřízeň osudu. Spíš je vnímám jako "bohy šikovně narafičené dary" :-). Velmi mě totiž obohatily.

Poznámka

Bezprostředně před sezením samotným je dobré se vyhnout například masážím, sauně a také alkoholu. Důvodem je, že to může ovlivnit vaši fyzickou kondici, třebaže to sami na sobě nemusíte nutně zpozorovat.

 


Nejčastěji kladené otázky

Kolik odbloků potřebuji k zvládnutí svého problému?

Obecně lze doporučit, aby klient prošel alespoň 3 odbloky. První odblok je, dá se říci, seznamovací. Klient si musí zvyknout na prostředí i na terapeuta. Druhý odblok je více o mentální stránce, klienti již mají svou osobní zkušenost z prvního odbloku a tak chtějí odpovědi na otázky, které se po první zkušenosti vynořily. Po této „proceduře“ lze uskutečnit třetí odblok, který se již dotýká hlubších témat duše. Nelze určit, kolik přesně odbloků je třeba na to které téma. Nejvíce to zřejmě záleží na tom, do jaké míry máte dané téma zpracované v minulosti a čeho všeho se dotýká. Není to ani tak o míře traumatu, jako spíše o tom, jak je uloženo ve vašem podvědomí.

Jak často mohu chodit na odblok?

Mezi jednotlivými obloky je doporučená doba 21 dní. Je to doba, po kterou zpracováváte a ukládáte všechny získané informace.

Do jaké míry terapeut zasahuje?

Úlohou terapeuta je používat techniky kineziologie tak, aby vás prováděl odblokováním, aniž by do něj vnášel své názory a systémy přesvědčení nebo jakkoliv hodnotil a posuzoval vás nebo jakoukoliv událost, o které spolu hovoříte. Je to v podstatě to nejtěžší na celém procesu :-). Považuji za důležité klientovi nepředkládat řešení, ale dovést jej k jeho vlastnímu řešení pomocí tzv. otevřených otázek, tedy otázek, na které existuje pouze individuální odpověď. Takováto odpověď je také jedinou správnou odpovědí pro klienta.

Co se děje po odbloku?

Každý odblok přeskupuje a usměrňuje energetické proudění ve vašem těle. Můžete tedy cítit do jisté míry únavu (1-2 dny) nebo naopak pocity přívalu energie. Je to ryze individuální. Ať už je to jakkoliv, vzhledem k řešenému problému dochází k úlevě a ta je trvalá. Po každém odbloku jste schopni nového jednání, jste schopni činit nová rozhodnutí. Důležité je, že už vás bývalá traumata nevlastní.

Mou osobní zkušeností je, že po odbloku se mohou dít různé synchronní události. Například člověk může potkat lidi, kteří nějak souvisejí s tématem. Mohou nastávat situace, na kterých si můžete vyzkoušet nové jednání a zjistit, že "najednou to jde" nebo "tohle bych dřív nebyl schopen udělat" a podobně. Může se to dít rozličnými způsoby. Pozitivními i těmi, které spíše vnímáme jako negativní. Tyto události však vždy míří směrem k větší rovnováze. Což ovšem může třeba znamenat, že se rozhodnete něco nedělat, nepodporovat a podobně. Ale i naopak se můžete rozhodnout něco udělat, podpořit...

Čím déle pracuji s těmito metodami, vnímám to, že po každém odbloku či konstelaci, "vidím" jinak. Vidím více věcí a vidím souvislosti, které mi předtím unikaly. Získávám větší vhled.

Může se to naučit každý nebo k tomu potřebuji zvláštní schopnosti?

Každý, kdo opravdu chce, se to může naučit ve speciálních kurzech, které vám vřele doporučuji. Ať už se rozhodnete pro absolvování kurzů pouze pro svůj užitek nebo se později rozhodnete pokračovat kurzy pro budoucí terapeuty, v obou případech procházíte odbloky na mnoho různých témat. Je to velmi užitečný očistný proces. V současné době jsou kurzy 12. a 13. určeny pro budoucí facilitátory a jsou zaměřené na zkvalitnění práce s klienty. Mám osobní zkušenost s vynikajícími lektorkami: Romanou Šlezarovou z Brna a Zuzanou Frankovou-Fečkovou z Košic, se kterou se lze setkat také na vyšších kurzech v ČR. Obě lektorky úzce spolupracují.
Další informace o updatovaných lektorech a kurzech probíhajících nejen u nás, ale také na Slovensku, naleznete na webu Amikus, který zastřešuje metodu Kineziologie One-Brain, Three In One Concepts v obou zemích.